Zaštita podataka

 

Uvodne odredbe

 

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, društvo RCT, trgovina i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Teškovec 69, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080389520, OIB: 08358891746, (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika svojih usluga.

 

Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji osobni podaci korisnika se prikupljaju i obrađuju, na koji način i u koje svrhe. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike s njihovim pravima u prikupljanju i obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

 

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje pruža Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.

 

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

 

Pojedine usluge koje pruža Društvo zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika, pri čemu se isti prikupljaju na sljedeće načine:

 

 1. Izravno od strane samih korisnika, na način da ih korisnici sami dostave Društvu. U svrhu pružanja usluge tetoviranja, korisnik je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke:

a) ime i prezime,

b) kontakt broj mobitela i/ili kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa),

 

2. Automatski, posjetom našim mrežnim (web) stranicama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika). 

 

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanja preferencija korisnika, s ciljem da bi web stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web stranice Društva.

 

Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika.

 

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web stranice neće biti dostupne takvom korisniku, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web stranice biti duže od uobičajenog.

 

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika. U navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke o IP adresi.

 

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju 

 

Navedene osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge tetoviranja, kako bi razumjelo načine na koje korisnici upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

 

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

 

Prava korisnika

 

1. Pravo na pristup osobnim podacima 

 

Društvo se obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

 

2. Pravo na ispravak netočnih podataka

 

Društvo će omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.

 

3. Pravo na brisanje osobnih podataka

 

Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:

 a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;

b) kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora);

d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka.

 

4. Pravo na ulaganje prigovora

 

Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Gdje se osobni podaci obrađuju

 

Osobne podatke korisnika Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

 

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

 

Osobne podatke korisnika Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

a) privole korisnika,

b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva,

c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.

 

Upravljanje privolama

 

Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

 

Kome se obratiti

 

Za obradu osobnih podataka odgovorno je društvo RCT, trgovina i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Teškovec 69, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080389520, OIB: 08358891746.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: e-mail: info@robytattoo.hr.

 

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte info@robytattoo.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu:

 

RCT d.o.o.

n/r službenika za zaštitu osobnih podataka

Teškovec 69

10090 Zagreb

 

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

 

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

 

U Zagrebu, 25. svibanj 2018. godine.


Pridružite nam se

Roby's Tattoo shop

Adresa:
Tratinska 52a
10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 08358891746
Radno vrijeme:
Pon. Pet.: 11:00-19:00
Subota: 11:00-15:00

Kontakt:
info@robytattoo.hr
Tel./Fax. +385 1 3820 434
Roby:                     Senf:
+385 98 230 643, +385 98 1610 928
Kako do nas?

WEB design: Dignitas Sustavi | Hosting: Totohost